Paprika és Tojásgyümölcs Nemesítői Konferencia
Füstös Zsuzsanna – 2016. november 11., péntek, 12:00

Kecskemét adott otthont az EUCARPIA XVI. Paprika és Tojásgyümölcs Nemesítői konferenciának.
A nemzetközi rendezvényen 183 szakember vett részt a világ 28 országából.

A szakmai találkozót az ..idén elhunyt, az egész vi­lágon népszerű Alain Palloix francia nemesítő emlékének ajánlottuk, aki megbecsült tagja volt a szervezetnek, és az idei konferencia tudomá­nyos bizottságában is színvo­nalas munkát végzett.

A hazai színhely lehetősé­get adott arra, hogy magyar elődeinket, tudósainkat, neme­sítőinket bemutassuk a részt­vevőknek. A nyitóelőadás a Nobel-díjas Szent-Györgyi Al­bert (1893-1986) életét és munkásságát foglalta össze, kiemelve szerepét a C-vita­min izolálásában és a papri­kából készíthető C-vitamin­ban gazdag készítmények fej­lesztésében. Három nagy ne­mesítőnk munkásságát posz­terek mutatták be.

Angeli Lambert (1916­1971) száz éve született. Út­törője volt a hazai hibrid pap­rika nemesítésének. Életmű­vét friss fogyasztásra szánt édes, fehér paprikák fémjel­zik, de az ő nevéhez fűződik az első hegyes erős paprika-hibrid, a Tétényi hajtatási zöld is. Őindította el a vírus­rezisztenciára irányuló ne­mesítőmunkát hazánkban.

Túri István (1933-1999) sokoldalú személyiség volt, kiváló kutató, tanár. szakta­nácsadó, sokat tett a paprika­hajtatási technológia fejlesz­téséért. Nevéhez köthető a kettős falú fóliasátor, a víz­függönyös fűtés, és nemesí­tői munkáját is számos papri­kafajta őrzi. A Túri tanár úr tudományos műhelyéből ki­kerülő első hibrid a HRF fajta volt. Ezt követte számos fe­hér paprika, később a fajta­sor paradicsomalakú és ká­pia típusú fajtákkal bővült.

Márkus Ferenc (1935­2003) fűszerpaprika-nemesí­tő a kalocsai tájkörzetben szü­letett és egész életét a ter­mőtáj fejlesztésének és a ki­váló hazai fajták nemesítésé­nek szentelte. Kutatóműhe­lyéből került ki az első állami­lag elismert fajta, a Kalocsai merevszárú 622-es (1977), amely napjainkban is nép­szerű a termesztésben. Ezt baktérium- és vírusellenálló hibridek követték. Munkáját a tudományos ismeretek és a gyakorlat összhangja jelle­mezte.

A konferencián 38 elő­adás hangzott el, és 64 posz­ter készült. A résztvevők öt témakörben tanácskoztak: ne­mesítési stratégiák, termesz­tés és vetőmag-előállítás, ge­netikai kutatások, élettan és táplálkozási érték, molekulá­ris genetika és biotechnoló­gia. Kiemelt hangsúlyt kap­tak a paprikatermesztési mód­szerek és eredmények; az öko­lógiai paprikatermesztés, ve­tőmag-előállítás; a paprikaala­nyok, oltási módszerek; a nö­vényvédelmi megoldások; a vad fajok és mutánsok; a paprika-, padlizsánfajok és fajhibridek; a paprika tájfajták; a baktéri­um és vírus elleni reziszten­cianemesítési eredmények paprikában; a tojásgyümölcs­fajok fuzárium-ellenállósága; tojásgyümölcs-fajok, fajták mor­fológiai leírása; a paprikane­mesítést szolgáló szövette­nyésztési módszerek, vala­mint a paprika csípősségét velőnemesítés eredményei.

Az EUCARPIA konferenci­án hagyomány a résztvevők által beküldött paprika- és padlizsánfajták bemutatása ter­mesztésben, amelyet a Zöld­ségtermesztési Kutató Inté­zet Zrt. vállalt magára. A több mint 100 fajta közt igazi kü­lönlegességek is szerepeltek. Az Univer Zrt. üzemében a paprikafeldolgozás és vető­magkinyerés korszerű hazai módszereit ismerhettük meg. Szentesen, a Duna-R Kft. te­lephelyen pedig fóliás hajta­tásban különböző közegek­ben, illetve intenzív szabad­földi kultúrában láthattuk a cég paprikafajtáit.

A rendezvény különös fi­gyelmet szentelt hazai érté­keink, zenénk, népi táncunk, lovas hagyományaik, ételeink, boraink és italaink bemutatá­sára. Kecskeméten, Szente­sen és a fővárosban városné­ző sétára is volt lehetőség.

A konferencia tudományos cikkeit tartalmazó kiadvány elektronikus formában meg­jelenik az Eucarpia honlap­ján: eucarpia.org.

A következő konferenciát Franciaországban rendezik 2019-ben.

 

28 ország szakemberei gyűltek össze Kecskeméten

Látogatás a ZKI Zrt. üvegházaiban

Az Univer Zrt.
üzemében a paprika-
feldolgozást mutatták be

Hazai és Elefántcsont-
partról származó
sárga padlizsán

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.