Szupergyors Internet Projekt

Az 1338/2015.(V.27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) a 2003.évi C. törvény alapján az alábbi eljárásrendet adja közre a szélessávú infrastruktúra–fejlesztés kiépítéséhez szükséges eljárásrend egyszerűsítése érdekében.

Kivonat a hivatkozott törvényből:

X. Fejezet AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA HARMADIK SZEMÉLYEK
RÉSZÉRŐL

Ingatlanhasználat, közös építményhasználat

94. § (2) Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban állami tulajdonban álló közterületen vagy meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával vagy más fizikai infrastruktúra elemeinek vagy más hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrájának felhasználásával kell elhelyezni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához a magyar állam tulajdonában álló ingatlanok igénybevétele vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulása nem szükséges, de az igénybevételről és annak módjáról a tulajdonosi joggyakorlót írásban értesíteni kell. Jelen rendelkezés nem mentesíti az igénybevevőt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelői hozzájárulásának kérésére vonatkozó kötelezettsége alól.

 

A 2003.évi C. törvény 94.§ (2) bekezdése értelmében az elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséhez, a nyertes pályázóknak be kell szereznie az állami vagyonkezelő hozzájárulását, hozzájáruló nyilatkozatát, mely díjazása a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ teljes területén a kérelem beérkezése után kerül meghatározásra.

A nyertes pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania személyesen vagy postai úton a Megállapodás megkötéséhez és a vagyonkezelői nyilatkozat-hozzájárulás kiadásához 1 nyomtatott példányban az alábbi címre:

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A szélessávú infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok tekintetében az ügyintézésre és kapcsolattatásra jogosultak a NAIK részéről ahova a kérelmet meg kell küldeni:

Fekete Balázs, fekete.balazs[kukac]naik.hu

Buzás Ádám, buzas.adam[kukac]naik.hu

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. nyilatkozatot arról, hogy a fizikai infrastruktúra felhasználása a nyilvános nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges,
 2. a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény megjelölését, annak jellemzőit, elhelyezésének helyét, módját és helyigényét,
 3. a fizikai infrastruktúra igénybe venni kívánt elemeinek megjelölését,
 4. az igényelt használati jog és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jog pontos tartalmát,
 5. az elektronikus hírközlési építményen elhelyezni kívánt elektronikus hírközlési berendezések megjelölését, műszaki jellemzőit,
 6. az elektronikus hírközlési építmény létesítését követően az építmény környezetének helyreállítására vonatkozó terveket.
 7. megállapodás tervezetet elektronikusan szerkeszthető formában
 8. díj ajánlatot a szolgalmi jog vagy más használati jog ellenértékeként fizetendő díjakról.

A NAIK a fenti dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül írásban Megállapodást köt a nyertes pályázóval, írásban válaszol a nyertes ajánlattevőnek és adja meg a vagyonkezelői hozzájárulást vagy utasítja el a benyújtott kérelmet. A NAIK képviseletében a megállapodás megkötésére és az engedély megadására a főigazgató jogosult.

Ha a kérelem nem világos, ellentmondó, vagy hiányos, a kérelmezőt határidő kitűzésével a hiányok pótlására hívja fel a NAIK és egyben tájékoztat, hogy annak elmaradása a kérelem kedvező elbírálásának, illetve a kérelmezett Megállapodás és a vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátásának  akadályát képezi.

A vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele a Megállapodás előzetes megkötése.

A NAIK, mint vagyonkezelő az alábbi esetben megtagadja a vagyonkezelői hozzájárulás megadását:

 1. a nyertes pályázó és a NAIK között nem jött létre a Megállapodás
 2. a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény helyigénye meghaladja a vagyonkezelő rendelkezésére álló meglévő- vagy tervezett helyigényt,
 3. a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak létesítése sérti vagy közvetlenül és nyilvánvalóan veszélyezteti az emberi életet, egészséget vagy a vagyonbiztonságot,
 4. a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak létesítése az annak létesítésével érintett hálózat vagy más hálózatok működését, biztonságát vagy integritását akadályozza vagy veszélyezteti,
 5. a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak működése az annak létesítésével érintett hálózat útján nyújtott szolgáltatásokkal súlyos interferenciát okoz vagy e szolgáltatások nyújtását egyéb módon akadályozza vagy veszélyezteti,

 

Elektronikus hírközlési építmény létesítésére irányuló megállapodás megkötése és annak alapvető részletei

 

A használattal összefüggő műszaki és egyéb feltételeket az elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa, használója és a NAIK közötti megállapodásban kell meghatározni.

A Megállapodásnak minimálisan ki kell térnie az alábbiakra:

 • a szolgalmi vagy más használati jogot alapító részletek
 • az elektronikus hírközlési szolgáltató az érintett ingatlan tulajdonosának, vagyonkezelőjének a szolgalmi jog vagy más használati jog megállapodás útján történő alapítására vonatkozó ajánlata, amely tartalmazta a NAIK részére fizetendő ellenértéket tartalmazó egyértelmű díj ajánlatot, valamint az ellenértékre vonatkozó számításokat.
 • az elektronikus hírközlési szolgáltató erre felhatalmazott képviselője belépési jogát az érintett ingatlan területére az elektronikus hírközlési építmény és berendezések ellenőrzése, karbantartása és a hibaelhárítások módjára
 • tartalmaznia kell elektronikus hírközlési építményen elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések műszaki jellemzőit, és a rá vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékeket,
 • részleteket az elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséről, az a szomszédos ingatlanok tulajdonosait a jogaik gyakorlásában a környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékeken belül – a körülmények által lehetővé tett – legkisebb mértékben zavarja.
 • ha a jogszerűen létesített építmény eltávolítása vagy áthelyezése szükséges, akkor e munkálatokat annak költségére kell elvégezni, akinek érdekében ez felmerült. Jogszerűen építettnek kell tekinteni azt az építményt is, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-a szerint fennmaradási engedélyt kapott.
 • a NAIK vagyonkezelésében álló területen található elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és üzemeltetésének minden költsége a nyertes pályázót terheli. A nyertes pályázó az esetleges közmű üzemeltetéshez köteles a naik főórái mellé almérőket felszereltetni és a mért költségeket a NAIK irányában a szakmai szabályok szerint rendszeresen rendezni.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.