Kutatási tanácsadó/stratégiai főigazgató helyettes (magasabb vezető)Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Kutatási tanácsadó/stratégiai főigazgató helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett a stratégiai főigazgató-helyettes biztosítja, hogy a NAIK a KFI feladatait komplexen, a rendszerszerű összefüggésekre tekintettel lássa el. Ennek érdekében felelős az egyes szakterületi tevékenységek és feladatok összehangolt teljesítéséért, valamint az intézményi szintű KFI-stratégia elkészítéséért és rendszeres aktualizálásáért. Feladata a nemzetközi kapcsolatrendszer működtetése, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. A főigazgató iránymutatása és az intézményi SZMSZ alapján általános helyettesként jár el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség,
 • Angol nyelv tárgyalóképes ismerete;
 • Irodai számítógépes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet.
 • Kutató intézetben vagy felsőoktatási intézetben szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus)
 • Szervezet fejlesztésben, változás menedzsmentben szerzett tapasztalat
 • További idegen nyelv középfokú ismerete
 • Mezőgazdasági termelésben vagy kutatásban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • Legalább 3 éves vezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszer szintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • Céltudatosság, felelős döntéshozatal,
 • Kezdeményező készség, csapatmunka iránti elkötelezettség,
 • Szervezőkészség, lendületesség,
 • Fejlett problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az intézmény működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégiai elképzelés
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat);
 • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;
 • Nyilatkozat, melyben vezetői megbízása esetén vállalja a vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/3362-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Kutatási tanácsadó/stratégiai főigazgató helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki a agrárminiszter egyetértésével dönt a stratégiai főigazgató helyettes személyéről

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.naik.hu - 2019. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.