Ügyvivő szakértő munkakörben gazdasági főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

Agrárminiszter

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnál (NAIK)

ügyvivő szakértő munkakörben gazdasági főigazgató-helyettes
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági főigazgató-helyettes, mint a költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) gazdasági közfeladatainak jogszabályokkal, kormányzati és irányítószervi utasításokkal összhangban történő ellátásáért. A gazdasági főigazgató-helyettes felelős a költségvetési szerv költségvetésének tervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend valamint az intézményi gazdálkodás törvényességének, hatékony és eredményes feladatellátásának betartásáért. A gazdasági főigazgató-helyettes, mint gazdasági vezető felelősséggel vezeti a NAIK gazdasági szervezetét, iránymutatást és utasításokat ad a gazdálkodási szervezet alegységei részére, ellenőrzi és értékeli azok feladatellátását, gondoskodik a gazdasági intézkedések ellenjegyzéséről. A gazdasági főigazgató-helyettes tevékenységét a NAIK főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
 • költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalat;
 • magyar nyelvtudás;
 • büntetlen előélet;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • irodai informatikai alkalmazások felhasználószintű ismerete;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete, minimum középfokú komplex nyelvvizsgával;
 • okleveles könyvvizsgálói vagy regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerszintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • céltudatosság, felelős döntéshozatal,
 • kezdeményezőkészség, csapatmunka iránti elkötelezettség,
 • szervezőkészség, lendületesség,
 • fejlett problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök, a szakmai feladatok részletes ismertetésével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló iratok másolata
 • amennyiben a pályázó rendelkezésére áll, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata
 • az intézmény gazdasági működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégai elképzelés
 • a vezetői munka során érvényesíteni kívánt elvek bemutatása, különös tekintettel a beosztottakkal, illetve a NAIK egyéb szervezeti egységek vezetőivel való kapcsolattartás és együttműködés jellegére és jellemzőire
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági főigazgató-helyettessé történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton "SzIF/55/2019, NAIK gazdasági főigazgató-helyettes" tárggyal a Személyügyi és Igazgatási Főosztály részére a hatterintezmenyek@am.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül az érvényes pályázatok előzetes szűrésére, a pályázók személyes meghallgatására, illetve a vezetői kompetenciák meglétének írásban történő felmérésére is sor kerül. A pályázókat az Agrárminiszter által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2019. január 30.
 • NAIK honlapja - 2019. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A gazdasági főigazgató-helyettes személyéről - a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az Agrárminiszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. A gazdasági főigazgató-helyettest az Agrárminiszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak helye nincs. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Programajánló

2019. április 24., szerda - 2019. április 28., vasárnap
Helyszín: SZENT GYÖRGY-HEGYI NAPOK Hegymagas, Kisapáti, Raposka, Tapolca
2019. május 29., szerda - 2019. május 30., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.