Ügyvivő szakértő munkakörben gazdasági főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

Földművelésügyi Miniszter

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnál (NAIK)

ügyvivő szakértő munkakörben gazdasági főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági főigazgató-helyettes, mint a költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) gazdasági közfeladatainak jogszabályokkal, kormányzati és irányítószervi utasításokkal összhangban történő ellátásáért. A gazdasági főigazgató-helyettes gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének tervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. A gazdasági főigazgató-helyettes, mint gazdasági vezető felelősséggel vezeti a NAIK gazdasági szervezetét, iránymutatást és utasításokat ad a gazdálkodási szervezet alegységei részére, ellenőrzi és értékeli azok feladatellátását, gondoskodik a gazdasági intézkedések ellenjegyzéséről. Feladata továbbá az intézményi gazdálkodás törvényességének, hatékony és eredményes feladatellátásának folyamatos ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII.26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, illetve főiskola,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • magyar nyelvtudás,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • irodai informatikai alkalmazások felhasználószintű ismerete,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete, minimum középfokú komplex nyelvvizsgával,
 • okleveles könyvvizsgálói szakképesítés,
 • regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerszintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • céltudatosság, felelős döntéshozatal,
 • kezdeményezőkészség, csapatmunka iránti elkötelezettség,
 • szervezőkészség, lendületesség,
 • fejlett problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök, a szakmai feladatok részletes ismertetésével,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen a nyelvtudást igazoló iratok másolata,
 • az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata,
 • az intézmény gazdasági működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégai elképzelés,
 • a vezetői munka során érvényesíteni kívánt elvek bemutatása, különös tekintettel a beosztottakkal, illetve a NAIK egyéb szervezeti egységek vezetőivel való kapcsolattartás és együttműködés jellegére és jellemzőire,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági főigazgató-helyettessé történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristóf Ákos, a Mezőgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettese nyújt, a 06-1-795-2603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (Földművelésügyi Minisztérium, 1392 Budapest, Pf. 279. Az Intézmény nevét feltétlenül jelölje meg.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzIF/1289/2/2017. , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő munkakörben gazdasági főigazgató-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül az érvényes pályázatok előzetes szűrésére, a vezetői kompetenciák meglétének írásban történő felmérésére, majd a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a földművelésügyi miniszter által létrehozott bíráló bizottság előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2017. október 31.
 • A NAIK honlapja - 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A gazdasági főigazgató-helyettes személyéről - a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a földművelésügyi miniszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. A gazdasági főigazgató-helyettest a földművelésügyi miniszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak helye nincs. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

Programajánló

2018. április 26., csütörtök
Helyszín: NAIK - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
2018. május 8., kedd, 10:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) 1223 Budapest Park utca 2.