Kutatási tanácsadó munkakörben főigazgató (magasabb vezető)

Földművelésügyi Miniszter                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnál (NAIK)

kutatási tanácsadó munkakörben főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény főigazgatója, mint a költségvetési szerv vezetője felelős a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) közfeladatainak ellátásáért, az intézménynek a jogszabályokkal, kormányzati és irányító szervi utasításokkal összhangban történő működéséért. A főigazgató vezetői feladatainak keretében irányítja a NAIK önálló kutatási egységei vezetőinek munkáját és felel az önálló kutatási egységek összehangolt feladatellátásáért. A rendelkezésre álló költségvetés alapján felel a NAIK gazdaságos és hatékony működésért, valamint biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladatkörébe tartozik az intézmény munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény jövőképe, HR fejlesztési terve, valamint egységes kommunikációja kialakításában és megvalósításában való részvétel. Ellátja a NAIK általános képviseletét, valamint felelős a hazai és külföldi szakmai kapcsolatok kialakításáért és fejlesztéséért. A főigazgató felelős az intézmény költségvetésének tervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII.26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •  Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,
 • legalább 1 éves vezetői gyakorlat,
 • magyar nyelvtudás,
 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete, minimum középfokú komplex nyelvvizsgával,
 • irodai informatikai alkalmazások felhasználószintű ismerete,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte,
 • büntetlen előélet;
 • egészségügyi alkalmasság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához történő hozzájárulás,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szervezetfejlesztésben, változásmenedzsmentben szerzett tapasztalat,
 • tudományszervezés területén szerzett gyakorlat,
 • tudományos fokozat megléte,
 • további idegen nyelv legalább középfokú ismerete,
 • mezőgazdasági termelésben vagy kutatásban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerszintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • céltudatosság, felelős döntéshozatal,
 • kezdeményezőkészség, csapatmunka iránti elkötelezettség,
 • szervezőkészség, lendületesség,
 • fejlett problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a szakmai feladatok részletekbe menő ismertetésével,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, esetleges tudományos fokozatot igazoló iratok másolata,
 • az intézmény működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégai elképzelés, különös tekintettel az alábbi kihívások megválaszolására szolgáló intézkedési tervek megfogalmazása:
 • a kutatói utánpótlás biztosítása,
 • teljesítményalapú motivációs rendszer működtetése,
 • nemzetközi K+F pályázati együttműködésekben való részvétel erősítése,
 • NAIK és intézeteinek hazai ágazati beágyazottságának erősítése,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja főigazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul főigazgatóvá történő megbízása esetén a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Mezőgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettese Kristóf Ákos nyújt, a 06-1-795-2603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (Földművelésügyi Minisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1289/1/2017. , valamint a beosztás megnevezését: kutatási tanácsadó munkakörben főigazgató .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül az érvényes pályázatok előzetes szűrésére, a vezetői kompetenciák meglétének írásban történő felmérésére, majd a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a földművelésügyi miniszter által létrehozott bíráló bizottság előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2017. október 31.
 • A NAIK honlapja - 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A főigazgató személyéről - a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a földművelésügyi miniszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. A főigazgatót a földművelésügyi miniszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak nincs helye. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Programajánló

2018. április 26., csütörtök
Helyszín: NAIK - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
2018. május 8., kedd, 10:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) 1223 Budapest Park utca 2.