Intézetigazgató (magasabb vezető)

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet

Intézetigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Annaliget út 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet feladatellátásának, tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; az intézet kapcsolat rendszerének fejlesztése; NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség,
 • Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Angol nyelv tárgyalóképes ismerete;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás
 • Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus)

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat);
 • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;
 • Nyilatkozat, melyben intézetigazgatói megbízása esetén vállalja a vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/3350-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki az agrárminiszter egyetértésével dönt az intézetigazgató személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.naik.hu - 2019. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Programajánló

2020. szeptember 23., szerda - 2020. szeptember 24., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.